11 Đề xuất quy định kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường mới nhất

Một trong những nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa là thông tin về hàng hóa, nhãn sản phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn sản phẩm; kiểm tra công bố tiêu chuẩn áp dụng, dấu phù hợp tiêu chuẩn, dấu phù hợp quy định …

Kiểm tra nhãn sản phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn sản phẩm.

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến ​​về dự thảo Thông tư quy định việc quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Để thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 26/2012 / TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Thanh tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường và Thông tư số 12/2017 / TT-BHKN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số các điều của Thông tư số 26/2012 / TT-BHKN.

Tuy nhiên, từ năm 2012 đến nay, một số văn bản quy định chi tiết và điều chỉnh việc áp dụng Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã được sửa đổi, bổ sung; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xem xét xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 có nhiều quy định mới và thực tế đặt ra nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến nội dung quản lý của kho dự trữ về chất lượng hàng hoá lưu thông trong cửa hàng.

Về vấn đề này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Dự thảo Bản cáo bạch kiểm định nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường (Dự thảo Bản cáo bạch), thay thế Bản cáo bạch số 26/2012 / TT-BHKN và Bản cáo bạch số 12 / 2017 /. TT-BHTSN.

Theo đề án, một trong những nội dung của công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa là thông tin về hàng hóa: kiểm tra nhãn sản phẩm theo quy định của pháp luật về nhãn sản phẩm; xác minh các tiêu chuẩn áp dụng đã công bố, dấu hợp quy và dấu phù hợp với các yêu cầu quy định gắn trên sản phẩm; kiểm tra mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật; Các thông tin khác liên quan đến chất lượng ghi trên hàng hóa.

Về chất lượng, kiểm tra điều kiện bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc trên nhãn sản phẩm; kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố hiện hành và các tài liệu kèm theo; kiểm tra các nội dung khác liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Trường hợp cần lấy mẫu hàng hóa thì Đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu theo quy định. Đối với các mặt hàng được rao bán trên các trang thương mại điện tử, ngoài việc kiểm tra theo quy định, người có thẩm quyền rà soát phải tiến hành kiểm tra đối chiếu thông tin trên các trang thương mại điện tử so với thực tế được bán trên các trang thương mại điện tử. được kiểm tra.

Ngoài ra, Dự án còn đưa ra phương pháp kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Đặc biệt, thẩm tra theo kế hoạch hàng năm đã được người có thẩm quyền phê duyệt. Việc kiểm tra theo lịch trình này không cần thông báo trước cho chủ sở hữu mặt hàng.

Kiểm tra đột xuất chất lượng hàng hóa trên thị trường. Căn cứ ra quyết định kiểm tra đột xuất chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường: phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; khiếu nại, tố cáo về chất lượng hàng hóa; thông báo, cảnh báo cho tổ chức, công dân trong và ngoài nước về hàng hóa kém chất lượng, có nguy cơ đe dọa an toàn con người, động vật, thực vật, tài sản và môi trường; Căn cứ kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phát hiện hàng hóa có dấu hiệu không đạt chất lượng.