11 Luật Hợp tác xã phải tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các tổ chức kinh tế hợp tác mới nhất

Mục lục

Dự thảo Luật hợp tác xã (sửa đổi) gồm 12 chương, 117 điều quy định về thành lập, tổ chức, quản lý, tổ chức lại, thanh lý và các hoạt động có liên quan của tổ chức kinh tế hợp tác, bao gồm tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; chính sách của nhà nước đối với tổ chức kinh tế hợp tác; nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức đại diện… ”

Luật Hợp tác xã hiện hành nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển.

Sáng 20-9-2022, tiếp tục chương trình tọa đàm pháp luật, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến ​​về dự thảo Luật Hợp tác xã (phiên bản). Đây là nội dung sẽ được Quốc hội trình Quốc hội lần đầu tiên tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới.

THẢO LUẬN TÊN LUẬT HỢP TÁC XÃ.

Trình bày về dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, mục tiêu của việc thay đổi toàn diện và bổ sung Luật Hợp tác xã hiện hành là tạo hành lang pháp lý thuận lợi, mở ra hợp tác để phát triển các tổ chức kinh tế trong tình hình phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, hội nhập quốc tế, sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng thời hoàn thiện nội quy vận động và phát triển hội viên; loại bỏ các quy tắc ngăn cản gia nhập thị trường; cung cấp và phát huy những đặc điểm, nguyên tắc cơ bản của mô hình kinh tế hợp tác. Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác của các tổ chức kinh tế phát triển năng động, hiệu quả và bền vững.

Điểm hẹn: Ảnh VGP.
Nhận xét cuộc họp: Ảnh VGP.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Luật Hợp tác xã sửa đổi trong phạm vi tối đa sẽ kế thừa các quy định của Luật Hợp tác xã 2012 đang còn hiệu lực; đề cao những nguyên tắc cơ bản của mô hình kinh tế hợp tác do Liên minh Hợp tác xã quốc tế trong thế kỷ XXI đề ra.

“Các quy định của Luật được xây dựng trên cơ sở tổng kết tình hình phát triển HTX ở nước ta từ khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực; nắm vững kinh nghiệm quốc tế có chọn lọc; phù hợp với xu thế vận động và phát triển của tổ chức kinh tế hợp tác trong điều kiện mới.

Về tên của dự án luật này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết Chính phủ đã quyết định đổi tên luật thành “Luật tổ chức kinh tế hợp tác”.

Tên gọi mới phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13, Nghị quyết 20-NQ / TW xác định: “Kinh tế tập thể với nhiều hình thức kinh tế hợp tác đa dạng, phát triển từ thấp đến cao (THT, HTX, liên hiệp hợp tác xã …) ”; Tương ứng với đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật; Phù hợp với tôn chỉ, mục đích và bản chất của mô hình kinh tế hợp tác, nêu cao tinh thần “hợp tác” giữa các thành viên của Liên minh HTX quốc tế.

Mặt khác, tên gọi “Tổ chức kinh tế hợp tác” sẽ tương ứng với thuật ngữ quốc tế chỉ mô hình kinh tế hợp tác, được Chính phủ đồng ý, đa số các bộ, ban, ngành liên quan và địa phương đồng thuận.

“Luật hợp tác xã không nên đổi tên thành luật tổ chức kinh tế hợp tác, vì khái niệm hợp tác xã tương tự như pháp luật của các nước về hội nhập và rộng hơn khái niệm tổ chức kinh tế hợp tác, vì nó bao gồm cả phát triển xã hội và tương trợ. . mà các tổ chức kinh tế thuần túy không thể đảm đương được ”.

PGS. Dr. Đào Thế Anh, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Cho ý kiến ​​tại phiên họp, nhiều đại biểu đồng tình với đề xuất của Chính phủ về việc đổi tên dự án luật thành “Luật Tổ chức kinh tế hợp tác”. ThS Ngô Sĩ Đạt, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng đề xuất gọi là “Luật Tổ chức kinh tế tập thể” là phù hợp, vì phạm trù kinh tế rộng hơn bao gồm hợp tác giữa các đối tác, các chủ thể kinh tế. Thay từ “kinh tế hợp tác” trong dự thảo luật bằng “kinh tế tập thể”.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu không đồng tình với quan điểm này. Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, tên gọi “Luật Hợp tác xã” được sử dụng từ Luật Hợp tác xã năm 1996, Luật Hợp tác xã năm 2003, Luật Hợp tác xã năm 2012. Hệ thống chính trị và người dân đã quen thuộc. tên này, ngắn có thể hiểu được. thuận tiện cho việc tuyên truyền, phổ biến và áp dụng pháp luật. Theo ông Cường, không có khái niệm “tổ chức kinh tế hợp tác” trong Hiến pháp, Bộ luật Dân sự và các văn bản lập pháp khác.

Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị xem xét giữ lại tên gọi trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 là Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Theo đó, xác định vai trò chủ đạo của HTX với các loại hình HTX một mặt vẫn bảo đảm bao quát được phạm vi điều chỉnh, phạm vi áp dụng đối với các loại hình HTX.

Mặt khác, tránh việc thay đổi tên gọi, dẫn đến các chi phí và hậu quả xã hội liên quan đến việc quảng bá, phổ biến pháp luật, cũng như việc sửa đổi các tài liệu tham khảo trong các văn bản pháp luật hiện hành.

KHUYẾN NGHỊ ĐỂ TIẾP TỤC XÁC NHẬN ĐỂ ĐẢM BẢO QUYỀN RIÊNG TƯ

Sau khi xem xét dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh khẳng định: Thường trực Ủy ban Kinh tế đồng ý với tờ trình của Chính phủ về việc cần thiết ban hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi) để hoàn thiện pháp luật. nền tảng, góp phần phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả và bền vững theo tinh thần Nghị quyết 20-NQ / TW tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong thời kỳ mới. Hồ sơ dự án luật đủ điều kiện phải được trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 4.

Ông Vũ Hồng Thanh cho biết: “HTX khác với các doanh nghiệp khác ở chỗ mang tính xã hội, cộng đồng, bổ trợ cho nhau, không thuần túy kinh tế, vì lợi nhuận nhưng không vì lợi nhuận mà vẫn có lợi ích”.

“Cần phải thể hiện rõ hơn rằng HTX là một hình thức kinh tế tập thể, trong đó chúng ta cùng làm việc, chia sẻ lợi ích với nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Đây là sự chia sẻ lợi ích, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Khi đó nhà nước nên quan tâm hỗ trợ họ ”.

Ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Thường trực UBKT cho rằng nội dung 8 chính sách trong Nghị quyết 20-NQ / TW đã được thể chế hóa trong dự án luật. Tuy nhiên, các chính sách này vẫn còn chung chung chứ không phải cụ thể. Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bảo đảm các quy định phù hợp với pháp luật có liên quan, đặc biệt là đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với quy định của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cũng đang được xây dựng. xem xét, cho ý kiến ​​tại kỳ họp thứ 4 Đề xuất bổ sung nguyên tắc, tiêu chí hỗ trợ cụ thể, xác định rõ nguồn lực thực hiện chính sách, bảo đảm thực thi chính sách.

Kết luận nội dung buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến ​​của Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan thanh tra.

Các ý kiến ​​liên quan đến một số vấn đề như vai trò, địa vị pháp lý, nghĩa vụ của tổ chức đại diện chủ sở hữu Liên minh HTX; Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã. Cần sửa đổi các quy định về tổ chức quản lý, điều hành, người đại diện theo pháp luật, cụ thể đối với từng trường hợp, mô hình công việc; nội quy ra vào, hoạt động, ra khỏi thị trường, số lượng thành viên, thủ tục đăng ký thành lập và thanh lý hợp tác xã.

Chúng ta cần có những quy định cụ thể về huy động nguồn lực, có chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX; về chế độ kế toán, kiểm toán và chế độ báo cáo; phân định hành chính nhà nước; rà soát, giải quyết những mâu thuẫn, chồng chéo, không thống nhất với các luật khác nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.