13 Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ “xóa” Tổng cục Quản lý Đất đai, thay bằng 3 Cục mới mới nhất

4/5 Các cơ quan hành chính tổng hợp gồm: Tổng cục Môi trường, Tổng cục Tài nguyên đất, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản không còn thuộc cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường. …

Tòa nhà chính của Bộ Tài nguyên và Sinh thái

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 68/2022 / NĐ-CP quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2022.

Trong cơ cấu tổ chức mới của Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ có một tổng cục duy nhất là Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

4 tổng cục khác gồm: Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục Tài nguyên đất, Tổng cục Biển và Hải đảo sẽ không còn, thay vào đó là 9 phòng mới ở cấp cục.

Trong đó, Tổng cục Môi trường Việt Nam được tách ra thành 3 đơn vị gồm: Vụ Môi trường; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học; Cục Kiểm soát Ô nhiễm.

Cơ quan Địa chính chính được chia thành 3 bộ phận: Địa chính; Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; Cục Đăng ký và Thông tin đất đai.

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản được chia thành Cục Địa chất Việt Nam và Cục Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam được thay thế bằng Bộ Biển và Hải đảo Việt Nam.

Với cơ cấu tổ chức mới, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 27 đơn vị trực thuộc, trong đó có 22 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 5 đơn vị sự nghiệp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước của Bộ. .

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 4 tổng cục từ xa sẽ tiếp tục hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi cấp có thẩm quyền quyết định sáp nhập, tổ chức lại.

Nghị định nêu rõ, Bộ Tài nguyên và Sinh thái thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Nghị định số 123/2016 / NĐ-KP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính phủ. ; Nghị định số 101/2020 / NĐ-KP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123.

Riêng lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ thống nhất quản lý đất đai trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, hướng dẫn, xác minh công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch sử dụng đất; Xây dựng, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất, cho thuê đất, cải tạo đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các đồ vật khác có liên quan đến đất đai; Lập và lưu giữ hồ sơ địa chính. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác trên đất; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Bộ chủ trì xây dựng, cập nhật và ban hành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; trình Thủ tướng Chính phủ giao hạn mức sử dụng đất cấp quốc gia sau khi Quốc hội quyết định; trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh; thẩm định kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

Đánh giá sự thay đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định của pháp luật về đất đai. Quản lý việc bố trí quỹ đất để phát triển thị trường bất động sản trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất trình Chính phủ ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; quản lý việc lập, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể theo quy định về đất đai; lập bản đồ giá đất.

Chỉ đạo, kiểm soát việc khôi phục đất, phát triển quỹ đất và quản lý quỹ đất đã phục hồi; đấu giá quyền sử dụng đất và quản lý sử dụng đất trong đấu thầu các dự án sử dụng đất theo đúng quy …