15 Hà Nội quy định về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất mới nhất

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 32/2022 / QĐ-UBND trong đó có một số quy định về quản lý dự án đầu tư, kinh doanh có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố. Hà Nội.

Hình minh họa.

Theo đó, Quyết định quy định chi tiết từng phần quyền hạn, nhiệm vụ và trách nhiệm thẩm định chủ trương đầu tư cụ thể của từng đơn vị. Trong đó các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm ban hành thủ tục hành chính và niêm yết tại công sở; Chỉ đạo, cung cấp thông tin và quản lý thủ tục hành chính phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định, phân cấp, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố. Hà Nội.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc được giao nhiệm vụ chỉ đạo, cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng; tiến hành các thủ tục thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh giao quy hoạch và đồ án quy hoạch chi tiết, điều phối chung một thửa đất.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, cung cấp thông tin và thực hiện các thủ tục chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư; Cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các thủ tục đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường phải hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch, chính sách quản lý đất đai và môi trường; quản lý và hài hòa các thủ tục mặt bằng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường; công trình định hướng, trắc địa và bản đồ.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo, cung cấp thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, hạ tầng kỹ thuật đô thị; Hướng dẫn, quản lý các thủ tục thẩm định dự án, thẩm định dự án đối với các dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được chỉ định quản lý; Cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình.

Sở Giao thông vận tải hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch cấp đặc biệt và quản lý công trình đường bộ; Hướng dẫn và quản lý quy trình thẩm định dự án, thẩm định dự án đối với các dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được chỉ định quản lý.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần hướng dẫn và cung cấp thông tin về quy hoạch đặc khu, bảo dưỡng đập, thủy lợi và nông nghiệp; Hướng dẫn và quản lý quy trình thẩm định dự án, thẩm định dự án đối với các dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được chỉ định quản lý.

Bộ Công Thương hướng dẫn, cung cấp thông tin về quy hoạch đặc khu và nội dung quản lý chuyên ngành; Hướng dẫn và quản lý quy trình thẩm định dự án, thẩm định dự án đối với các dự án, công trình thuộc ngành, lĩnh vực được chỉ định quản lý.

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, cung cấp thông tin và quản lý quy trình đánh giá công nghệ đối với các dự án đầu tư; Chịu trách nhiệm chính về đánh giá công nghệ theo quy định của Chính phủ đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc các dự án đầu tư xây dựng có tác động xấu đến môi trường sử dụng công nghệ của Chính phủ.

Công an thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ hướng dẫn, cung cấp thông tin, thực hiện các quy trình thẩm duyệt dự án, thẩm duyệt công trình, phòng cháy chữa cháy và kiểm soát công trình; Nghiệm thu công việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, quận, huyện hướng dẫn, cung cấp thông tin, quy định các thủ tục về quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và các nội dung khác theo phân cấp, thẩm quyền.

Quỹ đầu tư phát triển thành phố cung cấp thông tin về danh mục đầu tư và lĩnh vực tín dụng của quỹ, đồng thời giới thiệu các nguồn cho vay ưu đãi của quỹ; Được hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tính toán cho vay các dự án đầu tư theo đúng quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các Hội đồng chuyên trách quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc UBND thành phố làm luật sư đấu thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 2.500 tỷ đồng trở lên. quy mô sử dụng đất từ ​​10 héc ta trở lên trên địa bàn các huyện và từ 25 héc ta trở lên đối với các khu vực khác; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố là đơn vị tổ chức cuộc đấu giá tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư còn lại.

Trường hợp đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định cụ thể việc chỉ định đơn vị cạnh tranh khi phê duyệt danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư.

Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ tại văn bản chấp thuận chủ trương chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì Sở Kế hoạch và Đầu tư phải đệ trình đề xuất đầu tư. , báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc chỉ định đơn vị tổ chức đấu giá theo quy định.