19 Bộ Nội vụ: Sẽ nghiên cứu, tham mưu để cải cách tiền lương vào thời điểm phù hợp mới nhất

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu với cấp có thẩm quyền căn cứ vào điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước để thực hiện chính sách cải cách tiền lương phù hợp với Nghị định số…

Hình minh họa.

Đây là một trong những quy định tại Công văn số 4536 / BNV-TSVS, Bộ Nội vụ gửi các Bộ, Ban, Ngành thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân khu vực, thành phố về việc giải quyết KNTC. . ■ Bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian gần đây nhiều cán bộ, công chức, viên chức xin từ chức, thôi việc vì nhiều lý do khách quan và chủ quan. Để khắc phục tình trạng hiện nay, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ mời các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. cán bộ công chức. nhân viên và công chức. , Cán bộ công chức.

Trong đó cần nhanh chóng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhất là ở cơ sở; cải thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, cạnh tranh lành mạnh, tạo cơ hội phát triển, sự gắn bó, gắn bó và ổn định của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Các bộ quản lý ngành, khu vực tham khảo, hoàn thiện các quy định về xã hội hóa, tiêu chuẩn kinh tế – kỹ thuật, tiêu chuẩn chi phí để làm cơ sở công bố đơn giá, giá dịch vụ hành chính công sử dụng ngân sách nhà nước. kế hoạch của đơn vị sự nghiệp nhà nước.

Bộ Nội vụ lưu ý cần có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh kinh tế khó khăn; hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có năng lực, bản lĩnh, tổ chức tốt công việc, tạo niềm tin, động viên cán bộ, công chức, viên chức làm việc.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu đổi mới cơ cấu, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để tạo cơ hội, điều kiện phát triển, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ; khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo nâng cao trình độ, năng lực thực hiện thông qua các chương trình, dự án đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước một cách hiệu quả, thiết thực, cụ thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quy hoạch, xây dựng đội ngũ chuyên gia giỏi.

Có đầy đủ cơ chế, chính sách làm cơ sở cho việc phát triển chuyên môn, nghiệp vụ theo định hướng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ cũng chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự yên tâm công tác trong khu vực công. Các cơ quan tiếp tục đưa ra phương pháp làm việc đổi mới, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước; đẩy nhanh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dịch vụ công và cung cấp dịch vụ công không vì lợi nhuận.

Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế điều tra trước tình hình, phân tích, đánh giá, tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách trình cấp có thẩm quyền. quyết định, đảm bảo tạo ra đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục chủ động điều tra, tham mưu với cấp có thẩm quyền trên cơ sở điều kiện kinh tế – xã hội của đất nước để thực hiện chính sách cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị định số-NQ / TW vào thời điểm thích hợp. với sự chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Bộ cũng sẽ tham mưu, đề xuất các chính sách thu hút và sử dụng nhân tài trong khu vực công; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng hoàn thiện các quy định về quản lý, sử dụng, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Đồng thời, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng công vụ, công chức. tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Hiện chưa có thống kê cụ thể về số lượng công chức, viên chức nghỉ việc. Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, hiện nay nhân viên y tế đang có xu hướng nghỉ việc và có làn sóng chuyển mạnh mẽ nhân viên y tế từ các cơ sở y tế công sang cơ sở y tế tư nhân.

Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của các tỉnh, thành phố và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ về số lượng cán bộ y tế nghỉ hưu, thôi việc từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022. Có 9.680 cán bộ y tế. trong nước. miễn nhiệm, cho thôi việc (trong đó có 3.094 bác sĩ, 2.874 điều dưỡng, 551 kỹ thuật viên y tế, 276 hộ lý, 593 dược sĩ, 2.280 viên chức khác).

Trong đó, 8.810 cán bộ y tế thuộc các sở y tế tỉnh, thành phố và 870 cán bộ y tế thuộc các đơn vị sự nghiệp của Bộ Y tế.

Phân tích của Bộ Y tế cho thấy, trong số 8810 cán bộ y tế khu vực, thành phố nghỉ việc, thôi việc, chuyển công tác tại các cơ sở y tế ngoài quốc doanh có 2795 bác sĩ, 2640 điều dưỡng, 499 kỹ thuật viên y tế, 270 nữ hộ sinh. . , 544 dược sĩ và 2050 nhân viên khác.

Tại một số tỉnh, thành phố có số lượng lớn người lao động nghỉ việc, nghỉ việc như: TP. Hồ Chí Minh (2035), Tp. Hà Nội (1032), Đồng Nai (496), Bình Dương (368), An Giang (297), Long An (266), Đà Nẵng (248), Cần Thơ (238), Đồng Tháp (204).