19 Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ mới nhất

08:29 ngày 23 tháng 9 năm 2022

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Mạnh khỏe –

Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 80-QĐ / TW, Thông báo ý kiến ​​20-TB / TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HD / BTCTW theo hướng Khoản 3 Thông báo số 20-TB / TV …

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 80-QĐ / TW, Thông báo ý kiến ​​20-TB / TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 21-HD / BTTCW tại Khoản 3 Thông báo số 20-TB / TW. Ảnh: VIA

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính của Bộ Tư lệnh CSCĐ đến hơn 60 điểm cầu là các đảng bộ Khối và ban tổ chức các vùng, thành phố trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Wang Chin đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Vương Nghị quán triệt, triển khai nội dung Nghị quyết số 80-QĐ / TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị “Về phân cấp cán bộ. quản lý và việc bổ nhiệm, giới thiệu nhân sự ứng cử ”; Thông báo số 20-TB / TV ngày 8-9-2022 “Kết luận của Bộ Chính trị về quy trình tuyển dụng cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi giải trình”.

Theo Phó Vụ trưởng Mai Wang Ching, tổng kết Nghị định số 105-QĐ / TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, của Bộ trong 5 năm. của tổ chức, triển khai thực hiện của các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực …

Việc thực hiện Nghị định số 105-KD / TV tạo chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ, góp phần quan trọng vào công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tạo dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cả trước mắt và dài hạn … Bên cạnh những ưu điểm, Bộ Chính trị cũng chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân chủ yếu.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 105-KD / TV, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị định số 80-KD / TV trên cơ sở kế thừa nhiều quy định có liên quan của Nghị định số 105-KD / TV, đồng thời bổ sung, sửa đổi. lượng nội dung theo tình hình thực tế hiện nay.

Quy định số 80-QĐ / TW gồm 6 chương, 34 điều và 3 phụ lục. So với Quy định số 105-KD / TV, Quy định số 80-KD / TV đặt ra những yêu cầu mới về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ vào các chức vụ cao hơn.

Theo Phó Trưởng phòng Mai Wang Chin, sự ra đời của Nghị định số 80-QĐ / TW sẽ đảm bảo tính chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch trong công tác cán bộ và quản lý; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tổng thể và liên thông trong công tác cán bộ của hệ thống chính trị; đánh giá nhân sự một cách khách quan, công bằng để từ đó lựa chọn, bố trí nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về công tác bổ nhiệm cán bộ, cấp ủy các cấp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đề cử, bầu lại, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái 180.516 cán bộ; trong số này có 6003 lượt quan chức dưới sự lãnh đạo của chính quyền trung ương.

Việc tổ chức công tác cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi xử lý kỷ luật được thực hiện nhằm thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương đảng và Quy định của Bộ Chính trị về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, một phần năng lực, mất uy tín, không chờ hết nhiệm kỳ, hết nhiệm kỳ mới bổ nhiệm, thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống”. công tác cán bộ, đồng thời tạo điều kiện để những cán bộ bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, rèn luyện; hỗ trợ tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đảng và chế độ.

Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy bày tỏ sự tán thành và đánh giá cao việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. như về chủ trương tổ chức công tác cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi thi hành kỷ luật.

Đây là những văn bản rất quan trọng của Đảng về công tác cán bộ, là cơ sở để cụ thể hóa ở các nơi quản lý, bổ nhiệm cán bộ.

Bằng Thông báo số 20-TB / TV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ chủ trương tổ chức công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sau khi thi hành kỷ luật, tập trung vào các vấn đề như giải quyết cán bộ, tự nguyện xin nghỉ hưu sớm, nghỉ việc; viên chức có nguyện vọng tiếp tục công tác sau khi bị kỷ luật.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định khâu đột phá đầu tiên là hoàn thiện thể chế công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đặc điểm của tổ chức nhân sự.

Từ sau Đại hội 13 đến nay, Đảng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, như: Kết luận số 08-KL / TV của Bộ Chính trị về tuổi bổ nhiệm, lĩnh vực cử. ứng cử viên chức;

Quy định 41-KD / TV của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với nhân sự;

Quy định số 50-KD / TV của Bộ Chính trị về quy hoạch cán bộ;

Quy định số 58-QĐ / TW của Bộ Chính trị về bảo vệ chính sách đối nội;

Kết luận số 35-KL / TV của Bộ Chính trị về danh sách chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương;

Quy định số 65-KD / TV của Bộ Chính trị về chế độ làm việc theo ca và Quy định số 80-KD / TV mới nhất, Thông báo số 20-TB / TV.

Theo bà Trương Thị Mai, đây là những văn bản rất quan trọng tạo nên sự đồng bộ, liên thông chặt chẽ với nhau trong mọi khâu công việc của đội ngũ cán bộ. Đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, nhất là lãnh đạo các địa phương, đơn vị và những người chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, cán bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản này.

Thực thi nghiêm túc là cơ sở để đảm bảo tạo ra một đội ngũ nhân viên có phẩm chất, năng lực, tôn trọng và hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, khắc phục tình trạng cán bộ mới được bổ nhiệm vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước, lợi dụng quyền hạn trong việc bố trí, bổ nhiệm người thân, người nhà, người không đủ tiêu chuẩn vào các chức vụ lãnh đạo không đúng điều lệ Đảng, gây gây bức xúc trong dư luận và gây thiệt hại đến uy tín của đảng.