23 Thêm một cơ quan được quyền cấp sổ đỏ từ ngày 8/2/2021 mới nhất

Từ ngày 8/2/2021 sẽ xuất hiện thêm cơ quan có quyền cấp sổ đỏ

Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để thực hiện thủ tục cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 148 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. .

Theo đó, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký thửa đất và các đối tượng khác có liên quan đến đất đai; cấp, đổi, cấp lại sổ hồng (quy định hiện hành chỉ có phòng địa chính) sẽ bao gồm phòng địa chính và một chi bộ của phòng địa chính.

Đối với khu vực chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký sử dụng đất cấp tỉnh là nơi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cơ sở tôn giáo, dự án đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người lao động nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong khi đó, hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam sẽ do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ở cấp khu vực sở tại cung cấp.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải nộp hồ sơ đăng ký biến động thửa đất; cấp đổi, đăng ký lại sổ tại cơ quan địa chính, chi bộ cơ quan địa chính.

Từ ngày 8/2/2021, nghị định trên sẽ chính thức có hiệu lực.