5 Bịt lỗ hổng gian lận trong hoạt động đấu thầu mới nhất

Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại hội nghị chuyên đề về pháp luật vào tháng 9 năm 2022 …

Toàn cảnh Hội nghị chuyên đề Luật đấu thầu

Luật Đấu thầu số 43/2013 / QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014. Qua 8 năm thi hành, Luật Đấu thầu cùng với hệ thống văn bản điều chỉnh đã tạo hành lang pháp lý quan trọng góp phần tăng hiệu quả sử dụng vốn nhà nước theo nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch khi lựa chọn nhà thầu tình hình thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm công, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước.

Tuy nhiên, thực tế thi hành Luật Đấu thầu trong thời gian qua còn bộc lộ nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

CẦN SỬA ĐỔI

Chiều 20/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày ý kiến ​​về Luật Đấu thầu (sửa đổi) tại phiên họp pháp luật đặc biệt tháng 9/2022.

Được Thủ tướng Chính phủ cho phép giới thiệu dự án luật, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, thực tế áp dụng Luật Đấu thầu trong thời gian qua, việc sửa đổi toàn diện là cần thiết.

“Một số quy định của Luật không tương ứng với thực tế. Các quy định về kiểm tra, giám sát, chế tài xử lý vi phạm còn bất cập, chưa ngăn chặn được gian lận, tiêu cực, tham nhũng trong đấu giá. Sự việc phức tạp … ”, ông Zung nói. .

Do đó, theo ông Zung, cần sửa đổi Luật Đấu thầu nhằm khắc phục nhanh những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; phát huy hiệu quả, hiệu lực của công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, quản lý, sử dụng vốn và tài sản công.

Về nội dung, Bộ trưởng cho biết dự thảo luật dựa trên 5 nhóm chính sách đã được Chính phủ và Quốc hội thông qua.

Người đầu tiênnhóm quy định về phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc áp dụng Luật đấu giá.

Thứ haitập hợp các quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả đấu thầu, bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu.

Thứ baBộ quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa quy trình, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, giảm thời gian và chi phí đấu thầu.

Thứ Tư, một nhóm các điều khoản được sửa đổi, bổ sung nhằm kích thích đấu thầu mua các sản phẩm sáng tạo trong và ngoài nước; tạo việc làm cho các nhóm yếu thế, mua sắm bền vững để phát triển bền vững.

thứ năm, nhóm quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá; phòng chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong đấu thầu.

Kế thừa các QUY ĐỊNH THỰC TIỄN

Thẩm tra, Ủy ban Tài chính Ngân sách của QH nhất trí với sự cần thiết phải sửa đổi Luật. Theo đó, việc sửa đổi Luật Đấu thầu cần bám sát và thể chế hóa đầy đủ quan điểm theo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 13 về: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác lựa chọn nhà thầu và quản lý đấu thầu”. nhằm thúc đẩy quản lý hiệu quả, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả vốn, tài sản công.

Mặt khác, đa số ý kiến ​​của Ủy ban đề nghị Chính phủ đánh giá toàn diện, sâu sắc những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế tập trung thời gian qua để có giải pháp khắc phục hiệu quả. các quy tắc cụ thể hơn, hạn chế việc abcxyz chiếm đoạt các quy tắc chi tiết.

Bên cạnh việc kế thừa, ổn định và phát huy hơn nữa các quy định phù hợp với thực tiễn, việc thay đổi luật cần bảo đảm khắc phục những tồn tại, vướng mắc, thiếu đồng bộ, bất cập trong quá trình thực hiện, giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh và công bằng, bổ sung các quy định mới để quản lý chặt chẽ, giảm thiểu gian lận trong đấu thầu đáp ứng yêu cầu của thực tiễn… ”, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết.

Đồng thời, ông Cường cũng cho rằng cần bảo đảm tính hiệu lực, ổn định, thống nhất và đồng bộ với các luật khác, bao quát toàn diện các vấn đề liên quan đến quản lý công về đấu thầu, cơ chế, thẩm tra, giám sát và kiến ​​nghị trong hoạt động đấu thầu. .

Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị Chính phủ nghiên cứu theo hướng quy định rõ trong quy định về hoạt động phải đấu thầu đối với hoạt động không phải đấu thầu. “tỷ lệ bắt buộc” không phải là đối tượng của luật; đối với đấu thầu đã được pháp luật đặc biệt khác quy định, nguyên tắc thực hiện phải tuân theo quy định của pháp luật đặc biệt.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ rà soát, làm rõ khái niệm “vốn công” để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan như Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý và sử dụng vốn công. Công quỹ. vốn đầu tư sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, Luật Đối tác công tư, … Quan hệ với việc bảo đảm quyền tự chủ của đơn vị, nhất là đối với các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế còn gặp nhiều khó khăn trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư tiêu hao; khối lượng điều chỉnh dự toán mua sắm bằng nguồn vốn nhà nước để bảo đảm hoạt động thường xuyên của tổ chức chính trị – nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức công lập.